Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Zprávy z ČSOT / Reports from ČSOT

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL.,
78, 2011, p. 476

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 14. 6. 2011 v restauraci Tarouca Průhonice, Praha

Přítomni (bez titulů): Balík, Běhounek, Čech, Gallo, Chaloupka, Kacerovský, Kubát, Kubeš, Kunovský, Krbec, Mach, Medek, Trč

Omluveni (bez titulů): Dungl, Fric, Pink, Sosna, Koudela

Hosté: Sponer, Janíček, Jančová, Dupal, Džupa
(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení, kontrola zápisu
Doc. Trč přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.

2. Volba vědeckého sekretáře
Předseda CSOT Doc. Trč navrhl na tento post prim. MUDr. Běhounka -nebyl jiný návrh a sekretářem byl jednomyslně zvolen Běhounek.

3. Kontrola zápisu
Bez připomínek.

4. Návrh na kooptaci do výboru
Předseda Doc. Trč navrhl kooptovat do výboru Prof. Koudelu a As. Dupala - návrh jednomyslně schválen a rovněž plný souhlas s účastí všech přednostů klinik (nečlenů výboru) na jednání výboru jako hostů, dále účast Prof. Čecha, As. Dupal zároveň pověřen další prací na kalkulačních listech i kultivaci sazebníku výkonů.

5. Jednání MZ
Informace Doc. Trče a Doc. Krbce o jednání o traumacentrech a chirurgické péči z níž vyplynul tlak na kvalitu péče, jednání o standardech výkonů v  chirurgických oborech a aplikaci na ZUM - výbor je názoru že současný sazebník výkonů je standardem ortopedické péče v ČR. Další jednání o standardech a  nadstandardech budou vedena dle vývoje v této oblasti.

6. Jednání se ZP
Výbor ČSOT doporučuje vést jednání o úhradové vyhlášce a se ZP o návratu ověřeného systému "balíčků" pro TEP.

7. Různé
a) Doc. Krbec předložil návrh na získávání kvalifikace v oboru spondylochirurgie na základě doporučení spondylochirurgů - příprava lékařů by mohla probíhat na spondylochirurgy kodifikovaném pracovišti, jednalo by se o  certifikovaný kurz nástavbový na kmeny ortopedie a traumatológie, úrazová chirurgie, neurochirurgie - výbor ČSOT souhlasí s navrženým řešením - dopis zajistí a odešle Trč.

b) Výbor schvaluje příspěvek 97 000 Kč na Suplementum ACTA - Data registru NRKN v angličtině a pověřuje Doc. Krbce a prim. Kubeše zajištěním odkazu na stránky EFORT

c) Výbor ČSOT vyslechl informaci o aktuální situaci české delegace v EFORT - pověřuje Doc. Trče přípravou komplexní informace o dalším postupu, návrhem na delegáty a rozdělení úkolů za ČSOT.

d) Účast na SICOT - výbor připravil podporu pro české ortopedy k účasti na SICOT a to takto:
- výbor podpoří prvních 100 zájemců platbou poloviny kongresového poplatku tj. 75 euro,
- nabídka platí pro ortopedy, členy ČSOT (musí být zaplaceny čl. příspěvky), do věku 40 let,
- nabídka platí do 31. 7. 2011,
- přihlášky na kongres posílat na fy Guarant s potvrzením o zaplacení druhé části poplatku, tj. 75 Euro (celkem je poplatek 150 Euro),
- informace budou umístěny na www.csot.cz

e) Noví členové: MUDr. Mašek Jiří, MUDr. Magersky Štěpán, MUDr. Brabec Karel ml., MUDr. Zatrapa Tomáš, MUDr. Filip Libor, MUDr. Bajnar Lukáš, MUDr. Votoček Jaroslav, MUDr. Bertoli Mario, MUDr. Lenz David, MUDr. Hamad Fadi Yousef, MUDr. Kos Petr, MUDr. Ragkou Stavroula, MUDr. Bartoš Roman.

Příští schůze výboru 20. 9. 2011 v 17.00 hodin, místo bude upřesněno

Zapsal 14. 6. 2011: Prim. MUDr. Běhounek Jiří, vědecký sekretář ČSOT

vidí: Doc. MUDr. Trč Tomáš, CSc, MBA, předseda ČSOT

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět


Nabídka nakladatelství:

 

Peter Wendsche, Radek Veselý et al.
Traumatologie

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

 

Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht
Onemocnění skeletu u dětí

Onemocnění skeletu u dětí

Motolské pediatrické semináře 4

 

Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

 

Jiří Kříž et al.
Poranění míchy

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče